Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych o raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Westerplatte 15/16 . Pani/Pana danych osobowych informujemy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Westerplatte 15/16 . Nasze dane kontaktowe;  ul. Westerplatte 15/16  31-033 Kraków   tel.12 4229953 , 12 4227207, 512398880, biuro@btz-pttk.krakow.pl . Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: - zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, - wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, - dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, - marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, -marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAKIE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie: a. imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wzoru podpisu, b. jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: -  czas trwania umowy, -  czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, -  czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, -  czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: -dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),- -sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, - przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, - usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

 KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: organizatorom imprez turystycznych, liniom lotniczym, hotelom, przewoźnikom,ubezpieczycielom i innym odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez turystycznych. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji oferowanej/sprzedawanej imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną